อบรมคอมพิวเตอร์

Please complete the form and we will contact you within 24 hours.

ชื่อ:

บริษัท:

อีเมล์:

โทร:

แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานแรกของโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ หรือ BitS(Thailand) ดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยให้บริการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานและมีประสิทธิภาพจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงาน

วิทยากรผู้สอน เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการสอน มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี  มีวิทยากรผู้ช่วยประจำทุกหลักสูตร

จัดทำสรุปประเมินผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตร  เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการฝึกอบรม

Quick course view:
ติดต่อเรา
Tel : 027114170 - 3
Fax : 027114174
555 SSP Tower, 11th Floor Sukhumvit 63 (Ekkamai), Klongton, Vadhana, Bangkok 10110
ข่าวล่ามาแรง

19 September 2013
วิทยากรรับเชิญ คุณพงษ์ ผาวิจิตร
news

19 September 2013
สัมมนา “สารสนเทศ สื่อสาร สังคม ในยุคโลกาภิวัฒน์”
news

ter_bt.gif) no-repeat; height:11px;">